Ogólne informacje o programie:

WF-bESTiA jest programem przeznaczonym do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego (w tym wyposażenia), obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń. Dzięki wyjątkowej elastyczności WF-bESTiA umożliwia zarówno pełną kontrolę majątku i tworzenie złożonych analiz dla dużej firmy jak również prostą obsługę amortyzacji w pełni satysfakcjonującą w przypadku mniejszej ilości środków trwałych.

WF-bESTiA pozwala na wprowadzanie do ewidencji zarówno nowych jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonanych przeszacowań jak również pełną obsługę amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz różnych metod amortyzacji: liniowej, degresywnej i jednorazowej (np. środki niskocenne).

Podział ewidencji na w pełni definiowalne przez użytkownika grupy (np. na podstawie klasyfikacji rodzajowej, daty przyjęcia, miejsc użytkowania), umożliwia prowadzenie ewidencji w bardzo przejrzysty sposób a ponadto pozwala na obsługę np. środków trwałych w leasingu, niskocennych, nie podlegających amortyzacji, itp. Cecha ta pozwala w szczególności na szybkie tworzenie zestawień z podziałem na dowolne, uprzednio zdefiniowane grupy a także łatwe przygotowanie się do operacji związanych z większą ilością środków trwałych np. przeszacowania.


Podstawowe funkcje programu

strrg.gif (78 bytes)

Ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • dane opisujące środek trwały takie jak m.in.: nazwa, miejsce przechowywania, data zakupu, przyjęcia, wartość (początkowa i zaktualizowana) oraz planowane odpisy dla amortyzacji bilansowej i podatkowej,
 • w przypadku wpisywania do programu środka częściowo zamortyzowanego można wprowadzić pełną historię jego umorzeń i zmian wartości (lub co najmniej bilans otwarcia tych danych) co pozwala na w pełni bezpieczne rozpoczęcie pracy z programem nawet w środku roku
 • dzięki prezentowanemu planowi rocznych odpisów można dobrać najkorzystniejszą metodę amortyzacji oraz stawkę,
 • po wprowadzeniu środka trwałego można wydrukować dokument przyjęcia (OT).

Ewidencja wyposażenia

 • Specjalnie wydzielona, służy do ewidencji składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji ale ewidencjonowanych na potrzeby inwentaryzacyjne. Jej konstrukcja pozwala na przejrzystą obsługę nawet dużej ilości składników wyposażenia.
 • Menadżer środków trwałych - ułatwia bardziej zaawansowaną obsługę grup środków trwałych. Działanie podobne do programu Norton Commander - możliwość "ręcznego" kopiowania i przenoszenia środków trwałych pomiędzy grupami. Grupy prezentowane są w przejrzystej postaci drzewa co pozwala na zorganizowanie ewidencji w systemie hierarchicznym (np. w grupie środki trwałe możemy wydzielić kategorię środki transportu a w tej dokonać podziału na samochody osobowe i ciężarowe). Wyjątkowo pomocny przy szybkim tworzeniu złożonych zestawień i raportów.

Kartoteki i słowniki

 • Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów, wzorce księgowań, słowniki miejsc przechowywania i osób odpowiedzialnych, cechy dodatkowe środków trwałych (usprawniają prowadzenie ewidencji dużej ilości środków trwałych), kartoteka wykonanych operacji (np. miesięcznych odpisów amortyzacyjnych),
 • własne klasyfikacje rodzajowe wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Amortyzacja

 • Automatyczne wyliczanie miesięcznych odpisów dla dowolnie wybranego zbioru środków trwałych.
 • bardziej zaawansowane opcje takie jak wyłączenie z amortyzacji (np. na czas prowadzonej modernizacji) czy też wstrzymanie amortyzacji elementów związanych z inwestycją do momentu jej zakończenia,
 • możliwość automatycznego zaksięgowania do systemu finansowo-księgowego lub wydruku polecenia księgowania.

Tabela amortyzacyjna

 • prezentacja historii wartości, umorzeń oraz odpisów miesięcznych (bilansowych i podatkowych) w tradycyjnej postaci długiej tabeli. Dzięki podziałowi ewidencji na grupy możliwe jest szybkie przeglądanie lub wydruk dla różnych zbiorów środków trwałych i różnych lat,
 • możliwość skonfigurowania tabeli według własnych potrzeb i przyzwyczajeń.

Przeszacowanie, modernizacja, likwidacja, sprzedaż, korekta umorzeń

 • wszystkie te operacje posiadają zabezpieczenia przed wykonaniem ich
  w niedozwolonych sytuacjach (środki zamortyzowane, amortyzowane za bieżący okres, itp.),
 • automatyczny eksport księgowań dla tych operacji do systemu WF-FaKir lub do innego za pośrednictwem polecenia księgowania. Zapis w kartotece operacji umożliwia ich korektę lub cofnięcie.

Raporty

 • program pozwala na wykorzystanie standardowych schematów raportów jak również na tworzenie własnych,
 • podstawowe wydruki i zestawienia dostępne w programie m.in. tabela amortyzacyjna (wersja tradycyjna i kompaktowa), zestawienie inwentarzowe, OT, LT, polecenia księgowania, szczegółowe wyniki operacji, historia środka trwałego,
 • możliwość tworzenia zestawień w oparciu o zdefiniowane grupy środków trwałych co umożliwia robienie bardziej złożonych analiz.

Generator filtrów

 • Prosty w obsłudze generator pomaga w zautomatyzowaniu ewidencji poprzez przypisanie do grup środków trwałych wyrażenia logicznego (filtru), dzięki któremu ich zawartość jest aktualizowana w sposób automatyczny (np. grupa środków zamortyzowanych lub posiadających jakieś cechy dodatkowe wprowadzone przez użytkownika).

Kartoteka dokumentów

 • pozwala łatwo powiązać dokumenty księgowe z operacjami na środkach trwałych lub wyposażeniu - przyjęciem, prowadzoną inwestycją, modernizacją czy też sprzedażą.


Dodatkowe cechy i funkcje programu

strrg.gif (78 bytes)

Archiwizacja danych

Tworzenie skompresowanych, zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Kontrola i diagnostyka danych

Moduł kontrolno-diagnostyczny do kontroli i autokorekty danych, pozwalający na ewentualną naprawę danych, utraconych w wyniku np. awarii zasilania.

Ochrona danych

Ochrona danych przed osobami niepowołanymi poprzez możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu do poszczególnych opcji programu.

Opcje konfiguracyjne

Możliwość zdefiniowania kilkunastu parametrów wpływających na działanie programu, określających np. kolorystykę, opcje współpracy z programami finansowo-księgowymi oraz preferencje dotyczące szczegółów związanych z naliczaniem amortyzacji.

Pomoc

Kontekstowy system podpowiedzi i wyjaśnień zawierający opis bieżąco wykonywanej operacji oraz aktualnie dostępnych aktywnych klawiszy.


Współpraca

strrg.gif (78 bytes)
 • System Finansowo-Księgowy WF-FaKir lub inny poprzez polecenie księgowania,
 • Księga Przychodów i rozchodów WF-KaPeR.


Warianty programu

strrg.gif (78 bytes)
 • Pakiet 50 - wersja sieciowa do 50 środków trwałych pozwalająca na obsługę do 3 firm,
 • Pakiet 200 - wersja sieciowa do 200 środków trwałych pozwalająca na obsługę do 3 firm,
 • Pakiet 500 - wersja sieciowa rozszerzona do 500 środków trwałych pozwalająca na obsługę nieograniczonej ilości firm,
 • Pakiet 1000 - wersja sieciowa rozszerzona do 1000 środków trwałych pozwalająca na obsługę nieograniczonej ilości firm,
 • Pakiet MAX - wersja sieciowa rozszerzona powyżej 1000 środków trwałych pozwalająca na obsługę nieograniczonej ilości firm.


Minimalne wymagania sprzętowe

strrg.gif (78 bytes)
 • komputer z procesorem 486 lub wyższym,
 • pamięć operacyjna 8 MB RAM,
 • 10 MB wolnego miejsca na dysku,
 • system operacyjny MS-DOS 5.0 lub wyższy, Windows 95/98 (program działa jako aplikacja DOSowa).

Praca w sieciach komputerowych:

Novell Netware, Windows NT, LANtastic

copyright.gif (844 bytes)